Kategórie produktov

1. Reklamačný poriadok

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia ( značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu ) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, návod na obsluhu, použitie a ošetrovanie výrobku, doklad o nákupe tovaru, riadne vyplnený a potvrdený záručný list Predávajúcim, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje. Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela do reklamačného konania v stave takom ako je to uvedené v reklamačných podmienkach v návode na použitie. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť na jeho náklady.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má Kupujúci nárok na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode s Kupujúcim - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

 

2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby.
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojim charakterom kvalitatívnej úrovni tovaru, ak je tovar neprimerane preťažovaný.
  • poškodením tovaru alebo jeho častí nezabezpečením pravidelného servisu.
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom alebo iným mechanickým poškodením.
  • akýmkoľvek zásahom do výrobku a jeho súčastí neoprávnenou osobou ( neodborné opravy alebo úpravy ), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku.
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený.
  • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškriabaním vrstiev ochranného laku alebo farebného náteru tovaru, zdeformovaním konštrukcie a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcím na adresu prevádzky Predávajúceho.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho prostredníctvom krátkej textovej správy ( SMS ), elektronickou poštou ( e-mail ) alebo písomne ( poštou alebo iný primeraný spôsob doručovania písomností ) a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho.

 

3. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru.

 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do sedem pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese dentin@dentin.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do sedem dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Spolu z tovarom je potrebné vrátiť tak isto všetky dokumenty ako doklad o nákupe, záručný list, návod na použitie, taktiež kompletné príslušenstvo pokiaľ bolo k výrobku dodané. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi do pätnásť dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý skutočne uhradil.

 

Vrátený tovar je možné doručiť na adresu prevádzky:

Dentin spol. s.r.o.

Petrovianska 2698/32, 080 05 Prešov-Solivar, Slovakia, osobne alebo iným vhodným spôsobom. Tovar nezasielať ako dobierku.

searchusershopping-cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram